Leeswijzer

In deze kaderbrief vindt u in hoofdstuk 3 een samenvatting van het financieel meerjarenbeeld, te beginnen bij de resultaten van de jaarrekening 2016. Daarna komen in dit hoofdstuk de begroting 2017 en het financieel meerjarenbeeld 2018-2021 in een notendop aan de orde.

In hoofdstuk 4 komen alle programma’s aan bod. Hier wordt elk programma kort ingeleid met actuele ontwikkelingen vanuit het Rijk of vanuit de stad. Ook vindt u het voorstel tot aanpassing van de prestaties.
Daarna staan per programma de financiële consequenties beschreven. Deze zijn ingedeed naar autonome ontwikkelingen, mee- en tegenvallers, nieuw beleid en bijsturing.

In hoofdstuk 5 worden de uitgangspunten voor de begroting 2018-2021 toegelicht. Hierin staan onder andere de algemene uitgangspunten, de ontwikkelingen in de algemene uitkering, de prijs- en looncompensatie, de ontwikkeling van de kapitaallasten en het onderhoud van kapitaalgoederen.Ten slotte vindt u in de bijlagen het totaaloverzicht autonome ontwikkelingen, mee- en tegenvallers, bijsturing, nieuw beleid en de invulling van de lopende taakstellingen.

  • Tenzij anders vermeld geldt dat alle bedragen in duizendtallen staan vermeld.
  • Een voordelige ontwikkeling staat als negatief bedrag vermeld.

Meicirculaire 2017
De meicirculaire 2017 van het Ministerie van BZK is niet verwerkt in de financiële stand van zaken in deze kaderbrief.

De kaderbrief is verschenen op donderdag 1 juni. Daarmee was de tijd tekort om de uitkomst integraal te betrekken bij de opstelling van deze brief. Wel gaan wij in paragraaf 3.4.2 in op de wijze waarop de meicirculaire de meerjarenraming 2018-2021 beïnvloed.