Ga naar boven

Bijsturing / inzet reserves

10.01 Effect subsidiekorting/Reserve zachte landing WSW-DZB
Ultimo 2016 zit er € 1.349.000 in de reserve. In 2017 is per saldo een onttrekking geraamd door DZB van € 85.000. Er resteert dan € 1.264.000. In de Kaderbrief 2018-2021 wordt de € 1.264.000 volledig onttrokken: € 424.000 in 2018, € 500.000 in 2019 en € 340.000 in 2020. De onttrekking dient ter dekking van een nadelig effect als gevolg korting op WSW-rijkssubsidie.

10.01 Effect subsidiekorting/Bedrijfsreserve DZB
Ultimo 2016 zit er € 5,6 miljoen in de bedrijfsreserve DZB, waarvan € 1,1 miljoen geoormerkt voor het project Leidse kracht. De € 1,1 miljoen wordt onttrokken in de periode 2017/2018. Daarna resteert € 4,5 miljoen. In de Kaderbrief 2018 wordt in het jaar 2020 een onttrekking geraamd van € 160.000. De onttrekking dient ter dekking van een nadelig effect als gevolg korting op WSW-rijkssubsidie.

Overzicht reserve zachte landing 3D
Bij de instelling van de reserve zachte landing 3D is gesteld: “Reserve is beschikbaar voor zowel transitiekosten als overige uitgaven aan de (nieuwe) beleidstaken vanuit de drie decentralisaties (jeugdzorg, uitbreiding WMO en Participatiewet)” en “De reserve dient niet voor het dekken van overschrijdingen op het I-deel van het Participatiebudget. Dit is immers geen nieuwe taak en de risico’s hieromtrent zijn al meegenomen in het weerstandsvermogen.” (Bron: Bestemming resultaat 2013). Het merendeel van de budgetten in de reserve zachte landing 3D’s zijn in de kaderbrief voor de Programmabegroting 2015-2018 opgenomen, € 8,02 miljoen. Met als onderbouwing de nieuwe taken zacht te laten landen en dat de ondersteuning die de gemeente biedt, aangepast moet worden om deze te kunnen uitvoeren met de budgetten die het Rijk ter beschikking stelt. Daarnaast zijn bij bestemming jaarresultaten en bestuursrapportages stortingen gedaan in de reserve zachte landing, totaal € 7,24 miljoen. Totaal is/wordt € 15,26 miljoen gestort in de reserve zachte landing 3D. In onderstaand overzicht is dat op een rij gezet:

in miljoenen euro's

a) transformatiebudget

7,00

b) risico-deel

1,00

c) vrije deel

1,10

d) vrouwenopvang (geoormerkt)

0,94

e) beschermd wonen

4,80

f) compensatie ras-middelen

0,38

g) lokaal emancipatiebeleid

0,04

totaal voeding reserve 3D t/m 2017

15,26

a. Transformatie-budget
In de kaderbrief 2016-2019 is € 8 miljoen beschikbaar gesteld voor de transformatie, zodat de gemeente in staat is om de taken (blijvend) binnen het Rijksbudget uit te voeren. De transformatie-agenda geeft kaders voor de inzet van dit transformatie-budget. Op 17 december 2015 heeft de raad besloten om € 1 miljoen extra te reserveren voor mogelijke risico’s (RV 15.0135). Daarmee was nog € 7 miljoen beschikbaar voor de transformatie. Er is een onttrekking geweest van € 1,3 miljoen in 2016. In de periode 2017 t/m 2019 zal de resterende € 5,7 miljoen worden onttrokken. Eerder is gemeld dat er voor circa € 3,66 miljoen aan concrete plannen (Mijn buurt, Mijn Dag, Mijn vitaliteit, Mijn gemeente en Overkoepelend) in de pijplijn zaten. In de kaderbrief 2018 wordt daarnaast € 1,4 miljoen ingezet voor twee nieuwe activiteiten: Vroegsignalering (€ 1,1 miljoen) en Transformatie SWT’s (€ 0,3 miljoen).  Voor projectleiding en uitvoering wordt € 0,4 miljoen uitgetrokken. In de 2e helft van 2017 zullen nadere plannen concreet worden uitgewerkt voor het resterende budget. Zie bijlage achterin voor een specificatie van concrete plannen waarbij de bijdrage vanuit de transformatieplannen € 40.000 of meer bedraagt.

b. Risico-deel
Betreft uitvoering motie VVD om € 1 miljoen van het transformatiebudget te oormerken voor het opvangen van risico’s. Bij de 2e bestuursrapportage 2016 is dit miljoen ingezet.

c. Vrije deel
Het vrije deel van de reserve zachte landing 3D van € 1,1 miljoen, afkomstig uit het bestemmingsresultaat 2014 en diverse bestuursrapportages, is bij de 2e bestuursrapportage 2016 grotendeels ingezet voor Jeugdhulp. Er resteert nog afgerond € 49.000.

d. Budget Vrouwenopvang
In de reserve 3D zit per 1-1-2017 circa € 780.000 geoormerkt voor Vrouwenopvang, afkomstig uit de integratie-uitkering Vrouwenopvang, dit omdat we niet elke keer een nieuwe reserve willen openen. In de meerjarenbegroting 2017-2020 is een onttrekking opgenomen van € 87.000 in 2017 en € 585.000 in 2018. Er resteert dan nog € 108.000. In een concept-bestemmingsvoorstel wordt voorgesteld om het voordeel Vrouwenopvang over 2016 van € 164.000 te storten in de reserve. In de Kaderbrief 2018-2021 wordt de € 272.000 vervolgens onttrokken.

e. Beschermd wonen
Er is besloten om gezamenlijk met de HR-gemeenten een eventueel overschot op Beschermd wonen te besteden aan nieuwe initiatieven en ontwikkelingen op het terrein van Beschermd wonen. Bij de bestemming van het rekeningresultaat 2015 is besloten het voordeel op Beschermd wonen van € 2,5 miljoen geoormerkt toe te voegen aan de 3D-reserve. Bij de 2e bestuursrapportage 2016 is € 2,3 miljoen gestort in de reserve. Bij bestemming van het resultaat 2016 zal € 574.000 worden onttrokken. Per saldo is circa € 4,2 miljoen beschik-baar. Er is een regionaal bestedingsplan in de maak om het voordeel 2015 van € 2,5 miljoen te besteden in 2017.

f. Compensatie RAS-middelen
In 2016 en 2017 is een onttrekking geraamd van € 190.000 voor het compenseren van het wegvallen van de RAS-middelen (regionale agenda samenleving = school maatschappelijk werk). In 2016 is € 190.000 onttrokken, in 2017 zal ook € 190.000 worden onttrokken.

g. Lokaal emancipatiebeleid
In 2016 en 2017 is een onttrekking geraamd van € 20.000 voor de co-financiering van het lokaal emancipatiebeleid waarvoor het Rijk middelen beschikbaar stelt. Bij de 2e bestuursrapportage 2015 was € 40.000 gestort. In 2016 is € 20.000 onttrokken, in 2017 zal ook € 20.000 worden onttrokken.

Samengevat
In de reserve zit nu nog € 5.556.040 waar de raad nog een besluit over besteding moet nemen. Na budgetoverheveling via resultaatbestemming 2016, Kaderbrief 2018-2021 en nog vast te stellen bestedingsplannen Beschermd Wonen is er nog afgerond € 49.000 beschikbaar.

in euro's

reserve 3D meerjarig nog te besteden

5.556.040

regionale besteding beschermd wonen

-4.839.499

onttrekking vrouwenopvang

-108.142

budgetoverheveling JA-statushouders

-100.000

budgetoverheveling transformatie

-459.388

nog vrij te besteden

49.011

Overzicht reserve zachte landing WSW-DZB
Ultimo 2016 zit er € 1.348.669 in de reserve. In 2017 is per saldo een onttrekking geraamd door DZB van € 84.884. Er resteert dan € 1.263.785, afgerond € 1.264.000. In de Kaderbrief 2018-2021 wordt de € 1.264.000 volledig onttrokken: € 424.000 in 2018, € 500.000 in 2019 en € 340.000 in 2020. De onttrekking dient ter dekking van een nadelig effect als gevolg korting op WSW-rijkssubsidie.

reserve zachte landing rijksbezuinigingen WSW/DZB

in euro's

stand ultimo 2016

1.349.000

ontvangen rijksmiddelen begeleiding, onderdeel van de integratie-uitkering Sociaal domein

-85.000

beschikbaar

1.264.000

kaderbrief 2018 jaar 2018

-424.000

kaderbrief 2018 jaar 2019

-500.000

kaderbrief 2018 jaar 2020

-340.000

stand ultimo 2020

0

Bedrijfsreserve DZB
Ultimo 2016 zit er € 5,6 miljoen in de bedrijfsreserve DZB, waarvan € 1,1 miljoen geoormerkt voor het project Leidse kracht. De € 1,1 miljoen wordt onttrokken in de periode 2017/2018. Daarna resteert € 4,5 miljoen. In de Kaderbrief 2018-2021 wordt in het jaar 2020 een onttrekking geraamd van € 160.000. De onttrekking dient ter dekking van een nadelig effect als gevolg korting op WSW-rijkssubsidie.

Specificatie bijdragen transformatiemiddelen groter dan € 40.000, totaal € 2.951.000

Mijn Buurt

Advieswinkel jongeren

€ 223.000

Langer thuiswonen

€ 100.000

Makelpunt

€ 40.000

Mijn Dag

Buuv

€ 140.000

Pilot participatiemedewerkers (DOOR)

€ 150.000

Versnelde inburgering (JAS)

€ 250.000

VTV/MEE

€ 101.500

Werkhotel

€ 170.000

Pilot jongeren en schulden

€ 300.000

Mijn Vitaliteit

Jongeren complexe problematiek

€ 100.000

Gezin aan zet

€ 66.000

Invoeren Piëzo-methodiek

€ 49.000

Piëzo-methodiek

€ 420.000

Leefstijl medicijn Diabetes 2 

€ 50.000

Triage (huisarts)poort

€ 80.000

Vitality

€ 77.500

Welzijn op recept

€ 120.000

Overkoepelend

TNO meting projecten

€ 42.000

Zaaien initiatief gebiedsexperimenten

€ 82.000

Transformatieconferentie 2017

€ 50.000

Anders werken projecten

€ 500.000

Sleutelteam

€ 140.000