Ga naar boven

Financiële ontwikkelingen

NR

Soort

Onderwerp

L/B

I/S

PFH

2018

2019

2020

2021

02.01

Mee/Tegenvaller

Gemeentelijke bijdrage Veiligheidsregio

L

S

Henri Lenferink

-35

94

94

94

02.02

Nieuw Beleid

Integrale aanpak ondermijnende criminaliteit

L

I

Henri Lenferink

65

65

65

0

Totaal

30

159

159

94

2.01 Gemeentelijke bijdrage Veiligheidsregio Hollands Midden (VRHM)
Bij de Kaderbrief 2017-2020 is het Leidse meerjarenbeeld vanaf 2019 gebaseerd op de vorig jaar van de VRHM ontvangen begrotingsuitgangspunten 2017 en meerjarenramingen 2018-2020. In de door het bestuur van de VRHM vastgestelde begrotingsuitgangspunten 2018 en meerjarenramingen 2019-2021 zijn de bedragen in de meerjarenramingen in financiële zin negatief voor de gemeenten aangepast. De gemeente moet een hogere bijdrage aan de VRHM betalen. Dit wordt veroorzaakt doordat de vastgestelde indexering voor 2018 (conform financiële kaderstelling gemeenschappelijke regelingen Hollands-Midden voor begrotingen 2018) doorwerkt in de bedragen van de meerjarenramingen, maar ook doordat het bedrag voor 2019 en verder in de begrotingsuitgangspunten 2017 nog waren gebaseerd op het prijspeil van 2015. Nu is dit bedrag gecorrigeerd voor de indexeringen van 2016 en 2017. Gegeven de discussie en de besluiten die bestuurlijk hebben plaatsgevonden over de herverdeeleffecten van de financieringssystematiek van de gemeentelijke bijdragen aan de VRHM vanaf 2019, is ervoor gekozen om in de begrotingsuitgangspunten van 2017 het meerjarenbeeld nog te baseren op de uitkomsten (prijspeil 2015) van het toenmalig onderzoek door het bureau Cebeon. De VRHM herstelt dit in de begrotingsuitgangspunten 2018 en meerjarenbeeld 2019-2021, waardoor de deelnemende gemeenten vanaf 2019 in het meerjarenbeeld een enigszins hogere financiële bijdrage moeten gaan betalen. In 2018 is de deelnemersbijdrage voor Leiden € 4.611 hoger dan geraamd en vanaf 2019 structureel € 134.077 hoger dan geraamd. Deze hogere bedragen kunnen gedeeltelijk worden opgevangen met een verlaging van het budget ‘uitkeringen voormalig brandweerpersoneel’. Het aantal personen dat nog gebruik maakt van zo'n uitkering is dusdanig afgenomen dat dit budget met € 40.000 verlaagd kan worden.