Ga naar boven

Inleiding

Dit 'programma' is sinds 2017 in de begroting opgenomen. Het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) schrijft namelijk voor dat baten en lasten van de zogenaamde 'overhead' niet meer onder de afzonderlijke beleidsprogramma's mogen worden verantwoord. Wat er onder de overhead valt is nauwkeurig omschreven. Zie daarvoor o.a. hetgeen in de Programmabegroting 2017-2021 is opgenomen.

Voor de belangrijkste ontwikkelingen in dit programma verwijzen we naar de volgende paragrafen.