Ga naar boven

Nieuw beleid

05.03 Wijkgericht werken

Voor het wijkgericht werken “Ruimte voor de stad” is door de gemeenteraad een budget van € 1 mln voor 3 jaar beschikbaar gesteld (2016, 2017 en 2018). Het wijkgericht werken vanuit Beheer is een succes. Druk bezochte en hoog gewaardeerde wijkavonden, veel convenanten zelfbeheer, aanpak hotspots afvaldumping, vele bewonersinitiatieven in de openbare ruimte en vorig jaar hebben 136 groepen bewoners geparticipeerd in een wijkschouw. Voorgesteld wordt om het wijkgericht beheer na 2018 te continueren. Hiervoor is m.i.v. 2019 structureel € 300.000 nodig. Met dit budget kan deze werkwijze worden voortgezet en kunnen bewonersinitiatieven worden gerealiseerd.

05.06 Verhogen budget IP-parken ten behoeve van Uitwerkingsplan Groene Hoofdstructuur

Het ”Uitwerkingsplan Groene Hoofdstructuur” komt voort uit de Nota Versterken en Verbinden van het groen in Leiden (2013). Het geeft uitwerking aan de de Structuurvisie 2010 en de Kadernota openbare ruimte uit 2012 en is gericht op bescherming en verbetering van de huidige kwaliteit van de Groene Hoofdstructuur. Het plan loopt tot 2025. Voor 13 deelprojecten van de ecostructuur (totale kosten van € 1,85 mln) is er geen dekking. Een oplossing is gevonden in het faseren van de uitvoering en om het huidige budget van IP te verhogen. De kapitaallasten bij een afschrijvingstermijn van 25 jaar stijgen door deze verhoging met € 7.500 per jaar bij € 150.000 extra investering.