Ga naar boven

Inleiding

De belangrijkste opgave voor de leefomgeving in Leiden in de nabije toekomst is om voor méér mensen een prettige en aantrekkelijke stedelijke leefomgeving te creëren. Op het gebied van duurzaamheid worden thans mede met behulp van de beschikbare duurzaamheidsgelden en in het kader van het bijzonder programma Duurzaamheid flinke slagen gemaakt. Thema's als klimaatadaptatie, energietransitie, biodiversiteit en bodemdaling worden ook verder uitgewerkt in de Omgevingsvisie 2030. Binnen programma Omgevingskwaliteit zit de focus voor de periode 2018-2021 op de uitvoering en voortzetting van reeds vastgesteld beleid. Voor de komende jaren wordt voorzien dat de kosten voor beheer en onderhoud zullen toenemen, onder meer als gevolg van areaalmutaties, ontwikkelingen rond het Bio Science Park, openbare ruimte Schilperoortpark, rotondes Merenwijk, uitvoeringsbesluit Nieuweroord. Een tegenvaller is de aanslag watersysteemheffing, de kosten hiervoor zijn de afgelopen jaren verdrievoudigd. De gemeente moet kosten maken vanwege de overdracht van polders aan het waterschap. Het wijkgericht werken vanuit Beheer is een succes, voorgesteld wordt om dit na 2018 te continueren. Om het uitwerkingsplan groene hoofdstructuur te kunnen realiseren is het voorstel om het budget van het investeringsprogramma parken te verhogen.
Vanwege de keuzes van dit college om terughoudend te zijn als het gaat om investeringen in nieuw beleid, kiest dit college niet voor een programmatische aanpak van het waterdossier met bijbehorende investeringen in extra capaciteit. Het college ziet wel het belang om aanpak van woonboten en oevers beter te reguleren zeker met de invoering van de nieuwe wetgeving rondom woonboten. Het college zal een voorstel voor een aanpak met bijbehorend investeringsbedrag voor een nieuw college voorbereiden.