Ga naar boven

Nieuw beleid

9.04 Multifunctionele accomodaties ten behoeve van maatschappelijke ondersteuning
De komende periode neemt de vraag naar ruimte voor initiatieven en activiteiten door/voor bewoners toe; in veel wijken en buurten is behoefte aan het nog efficiënter inzetten van locaties voor ontmoeting, ondersteuning en activiteiten
(bijv. buurt-huiskamers). Bestaande gebouwen zijn gedateerd en behoeven fysieke upgrade/aanpassing om het multifunctioneel gebruik te stimuleren, waardoor meer mensen er gebruik van kunnen maken. Er is projectleiding nodig om de optimale invulling van panden en het organiseren van sociaal beheer in goede banen te leiden. In totaal is
€ 850.000 nodig, waarvan € 150.000 voor projectleiding. De kosten worden gedekt vanuit de gereserveerde NUON-middelen.

9.06 Tijdelijke intensivering wijkregie
De wijkaanpak is een manier van werken, voor de gehele organisatie met de inwoners. Om een impuls te geven aan het wijkgericht werken en de leefbaarheid in de wijken is er een tijdelijke uitbreiding nodig van de formatie wijkregisseurs (€ 160.000) en tijdelijke ondersteuning van de wijkregisseurs (€ 114.000). De kosten voor 2018 t/m 2020 bedragen jaarlijks € 274.000. Dekking vindt plaats door een onttrekking van jaarlijks € 274.000 aan de reserve onderhoud kapitaalgoederen en herinrichting openbare ruimte.