Ga naar boven

Nieuw beleid

7.02 Nota spelen en bewegen
We werken aan een actualisatie van het speelruimtebeleid middels de nota Spelen en bewegen. Deze nota bestaat uit beleidsuitgangspunten voor spelen en bewegen in de buitenruimte en een uitvoeringsplan voor speelruimte voor 0-18 jaar. Het huidige aanbod aan speelruimte in de stad voldoet niet in alle buurten aan de richtlijn voor de hoeveelheid speelplekken. Voor het oplossen van deze knelpunten, door middel van het aanleggen van extra speelplekken en speelaanleidingen en het herinrichten van speelplekken zodat deze meer speelwaarde krijgen, is extra budget nodig (naast het budget voor reguliere vervanging en onderhoud van speelplekken conform beheerplan spelen 2017-2021). De opgenomen kapitaallasten behoren bij het krediet dat aangevraagd wordt bij de 1e bestuursrapportage 2017.