Ga naar boven

Financiële ontwikkelingen

NR

Soort

Onderwerp

L/B

I/S

PFH

2018

2019

2020

2021

07.01

Mee/Tegenvaller

Onderwijsinnovatie

L

I

Paul Dirkse

-50

-50

-50

-50

07.02

Nieuw Beleid

Krediet Nota spelen en bewegen

L

S

Roos van Gelderen

42

41

41

41

07.03

Mee/Tegenvaller

Subsidie ExposeYour

L

I

Roos van Gelderen

150

0

0

0

07.04

Mee/Tegenvaller

Aanvullende kredieten onderwijshuisvesting

L

S

Paul Dirkse

0

9

9

374

07.05

Mee/Tegenvaller

Eenmalige voorzieningen Onderwijshuisvesting

L

I

Paul Dirkse

-225

-225

0

0

07.06

Mee/Tegenvaller

Tekort op budget voor JGT

L

I

Roos van Gelderen

190

0

0

0

07.07

Mee/Tegenvaller

Extra budget Jeugdhulp

L

I

Roos van Gelderen

1.531

1.320

1.109

0

07.08

Mee/Tegenvaller

Veilig Thuis

L

S

Roos van Gelderen

70

138

138

138

Totaal

1.708

1.233

1.247

503

07.01 Onderwijsinnovatie
In tegenstelling tot voorgaande jaren worden, mede op verzoek van de schoolbesturen, in 2017 de subsidies voor onderwijsinnovatie beschikt op basis van schooljaren. Dat heeft tot gevolg dat een deel van het voor 2018 beschikbare budget voor onderwijsinnovatie al dit jaar wordt beschikt. Daarbij was het beschikbare budget voor 2017 in het begin van 2017 al volledig besteed. Daarom is bij de 1e bestuursrapportage het budget voor 2017 éénmalig met € 200.000 verhoogd. In de periode 2018 t/m 2021 wordt het budget jaarlijks met € 50.000 verlaagd.

7.03 Subsidie ExposeYour
Tot en met 2016 zijn incidentele subsidies toegekend voor ExposeYour. Dit wordt nu twee jaar voortgezet. De wens bestaat wel om de activiteiten van dit samenwerkingsverband voor en door jongeren in de leeftijd tussen 16 en 27 jaar structureel te maken. In de periode 2017 t/m 2018 zal gekeken worden hoe dat financieel mogelijk kan worden gemaakt. ExposeYour heeft de afgelopen jaren bewezen een belangrijke rol te vervullen in de stad als het gaat om het bij elkaar brengen, verbinden en versterken van de onderlinge samenwerking tussen partijen die werken met deze doelgroep. Door haar netwerkfunctie vervult ExposeYour bovendien een belangrijke functie in een effectieve toeleiding van jongeren naar passende hulp/ondersteuning. Deze samenwerking draagt niet alleen bij aan de doelstellingen als verwoord in de notitie 'Voor alle jongeren perspectief; sluitende aanpak voor jongeren in een kwetsbare positie tussen 16 en 27 jaar," maar ook aan de transformatieopgave.

7.04 Aanvullend krediet lopende investeringen Onderwijshuisvesting
Bij het vaststellen van de vergoedingen voor scholenbouw projecten wordt uitgegaan van de normsystematiek zoals opgenomen in de verordening. Naast het feit dat normering feitelijk niet toereikend is, heeft de financiering alleen betrekking op de stichtingskosten van het gebouw. Door omstandigheden, zoals stedenbouwkundige inpassingsproblemen, monumentenstatus en stijgende bouwkosten die niet zijn verdisconteerd in de normkostensystematiek van de VNG, is er voor een aantal eerder gehonoreerde projecten te weinig budget om de uitvoering mogelijk te maken. Het betreft de uitbreiding van Athena (aanvullend benodigd € 1,3 mln.), de vervangende nieuwbouw Leonardo College (aanvullend benodigd € 3,9 mln.) en de vervangende nieuwbouw VMBO-SCOL (aanvullend benodigd € 6,5 mln.). Door inzet van de in het Investeringsprogramma 2017 en 2018 opgenomen investeringen voor specifiek locatiegebonden meerkosten is voor een deel dekking voor de extra kapitaallasten van de aanvullende kredieten gevonden. De opgenomen kapitaallasten behoren bij het krediet dat aangevraagd wordt bij de 1e bestuursrapportage 2017.

7.05 Eenmalige voorzieningen onderwijshuisvesting
In 2015 is besloten de investeringskosten van de nieuwbouw VMBO-SCOL te dekken uit de begrote middelen voor zogenaamde éénmalige voorzieningen. Dit zijn voorzieningen zoals de verwijdering van asbest en de inrichting met onderwijsleerpakket en meubilair, die in één keer worden betaald (dit in tegenstelling tot investeringen).
Gemiddeld is voor het realiseren van éénmalige voorzieningen voor onderwijshuisvesting een jaarlijks bedrag nodig van € 850.000. Voor 2017 is er sprake van een tekort van € 450.000. Door het budget in 2018 en 2019 incidenteel te verlagen met € 225.000 wordt het mogelijk het budget voor 2017 aan te vullen met € 450.000. In de nabije toekomst maken we een inventarisatie en een analyse van de verwachte aanvragen op dit gebied ten opzichte het beschikbare budget. Mocht blijken dat de éénmalige aanvragen van scholen vanaf 2018 hoger zijn dan toereikend binnen het beschikbare budget, dan zullen de hogere kosten worden betrokken bij de integrale afweging bij de Kaderbrief 2019-2022.

7.06 Tekort op budget voor JGT's
Voor de financiering van de Jeugd & Gezinsteams (JGT's) wordt zowel jeugdhulpbudget ingezet, als middelen die al jarenlang op de gemeentebegroting staan voor maatschappelijk werk en voor cliëntondersteuning (MEE). De middelen voor (school)maatschappelijk werk zijn jarenlang aangevuld met provinciale middelen.
Toen deze laatste wegvielen is hier voor de periode tot en met 2017 € 190.000 voor opgenomen in de begroting. De aanname was dat deze middelen niet structureel opgenomen hoefden te worden, omdat we minder geld aan de gespecialiseerde jeugdhulp uit zouden gaan geven. Dit laatste is wel gelukt, maar nog onvoldoende om het teruglopende jeugdhulpbudget dat we vanuit het Rijk ontvangen te compenseren. Laat staan om ook preventieve inzet, zoals die van het maatschappelijk werk in de jeugd & gezinsteams, te kunnen betalen. Daarom wordt deze € 190.000 in de begroting voor 2018 opgenomen.

7.07 Extra budget Jeugdhulp
Op 12 april 2017 heeft het portefeuillehouderoverleg Maatschappij het voornemen uitgesproken om het al eerder ingestelde Tijdelijk Fonds Jeugdhulp uit te breiden en daarvoor de komende twee jaar extra middelen voor beschikbaar te stellen. Doel hiervan is de transformatie te stimuleren en om cliëntvolgend budget (maatwerk) mogelijk te maken. Omdat de prognose laat zien dat het tekort ook de jaren daarna doorloopt worden de onderstaande bedragen in de begroting opgenomen. Via een tussenstap in 2019 wordt in 2020 een budgetkrimp van 2% geraamd.

2017 1.093.000 (bestuursrapportage)
2018 1.531.000 (conform vastgestelde HR-begroting 2018)
2019 1.320.000 (1% budgetkrimp)
2020 1.109.000 (2% budgetkrimp)

7.08 Veilig Thuis
Adviesbureau Q Consultie heeft bij Veilig Thuis organisaties onderzoek gedaan naar benodigde formatie en middelen om de wettelijke taken binnen de gestelde termijnen en volgens de kwaliteitsnormen uit te kunnen voeren. Voor Veilig Thuis Hollands Midden is hiervoor jaarlijks € 450.000 extra nodig. Het Leidse aandeel is € 70.000. Vanaf 2019 komt de extra bijdrage daarmee uit op € 138.000 (68.000 + 70.000). Eerder is voor Veilig Thuis voor 2017 en 2018 € 68.000 extra in de begroting opgenomen.