Ga naar boven

Nieuw beleid

03.03 Verlenging Convenant Economie071­
Als Leidse regio willen we in de volle breedte het vestigingsklimaat versterken en ons lokale gemeentelijk beleid blijven afstemmen met onze buurgemeenten en onderzoeks- en onderwijsinstellingen en ondernemersorganisaties .Met elkaar willen we binnen Economie071 blijven werken aan afstemming van ruimtelijk beleid, het stimuleren van duurzaam ondernemerschap en innovatie, het versterken van de arbeidsmarkt en regionale marketing. Daarvoor is het noodzakelijk om de krachten in de regio maximaal te benutten en te bundelen. Dit vraagt weer om een gezamenlijke economische visie en aanpak van de 071-gemeenten, ondernemers en het kennis- en onderwijsveld. Een aanpak waarbij de partners een visie delen, elkaar weten te vinden en gezamenlijk afspraken kunnen maken over concrete, te ondernemen acties.
Deze samenwerking heeft in 2013 concreet vorm gekregen met deelname van de gemeente Leiden aan de ‘Economische Agenda Leidse regio’ (ook wel: Economie071). In een convenant is deze samenwerking op 12 februari 2014 geformaliseerd voor de periode 2014 t/m 2017.

Inmiddels is Economie071 zijn meerwaarde nadrukkelijk aan het bewijzen. De realisatie van een vernieuwd Expat Centre Leiden, de opening van start-up faciliteit ‘HUBspot’ aan de Langegracht en de Regionale Retailvisie Leidse regio zijn hiervan enkele concrete voorbeelden.
Daarnaast start Economie071 nieuwe projecten op, zoals bijvoorbeeld het project ‘Internet of Things’, onze afstemming van bedrijventerreinenbeleid in de komende jaren, en zijn andere nieuwe projecten in de maak. Verder is de goede samenwerking tussen onderwijs, ondernemers en overheden een belangrijke, overkoepelende ‘opbrengst’: partijen weten elkaar te vinden, cross-overs worden gemaakt en onderling vertrouwen wordt versterkt. In onze bredere samenwerking met de Leidse Regio wordt de samenwerking binnen Economie071 vaak als positief voorbeeld genoemd. De meerwaarde van al bovenstaande draagt bij aan de economische kracht van onze regio. Via Index071 worden de thema’s gemonitord waarop Economie071 zich concentreert. De index laat zien dat sinds het basisjaar 2012 (=100) het indexcijfer 2016-2017 is gestegen naar 113.

Op basis van deze behaalde resultaten, hebben alle veertien deelnemende partijen in Economie071, waaronder Leiden, de ambitie om onze economische samenwerking voort te zetten. Het College zet zich dan ook in om -binnen haar bevoegdheid- het convenant te verlengen voor de periode 2018 tot en met 2020. Dit vanzelfsprekend op voorwaarde dat de gemeenteraad in de Kaderbrief besluit om de financiële middelen die nodig zijn voor deze verlenging, goed te keuren. Die benodigde middelen zijn:

1. een bedrag van € 122.996 (jaar 2019) en € 118.461 (jaar 2020) ter dekking van de kosten voor het Programmabureau Economie071.

2. een jaarlijkse bijdrage van € 250.000 (ongeveer € 2,- per inwoner) voor de uitvoering van nog nader uit te werken economische projecten in 2019 en 2020.

­03.05 Continuering inspanningen Programma Binnenstad­
Het programma binnenstad loopt t/m 2018. Om te borgen dat gewaardeerde activiteiten blijven doorlopen na 2018 is continuering nodig van een aantal inspanningen. Hierdoor blijft de binnenstad werken aan de doelen meer bezoekers, meer bestedingen en meer waardering. Het gaat om:

  • Leiden Marketing en het Cultuurfonds voor het in gezamenlijkheid organiseren van Signatures Pieces, de Nacht van Kunst en Kennis.
  • Leiden Marketing voor de organisatie van het jaarlijks themajaar zoals de Stijl (2017), Water (2018), de Gouden Eeuw en de jonge Rembrandt (2019) en de Pilgrims (2020)
  • Centrummanagement voor Winterwonderweken (ijsbaan, kerstmarkt, 2 grote kerstbomen), OPEN, retailstrategie, kennis en kundebijeenkomsten, ondersteuning Stichting Leiden Festivals
  • Leiden Internationaal Filmfestival voor diverse (buiten)activiteiten
  • Het stimuleringsfonds voor het ondersteunen van nieuwe initiatieven
  • Weesfietsenacties
  • Intensivering van ons beleid gericht op het in overeenstemming krijgen van de gevelreclames met het door uw raad vastgestelde Modellenboek.

Het totaal benodigde budget bedraagt € 680.000. Deze kosten kunnen deels gedekt worden vanuit structurele middelen á € 259.000. Een extra budget van € 421.000 is nodig vanaf 2019 voor het op peil houden van de inzet in de binnenstad.

Het college besluit geen historische lantaarns te plaatsen in de Herenstraat. Wel zetten we in op ondersteuning van de activiteiten van de winkeliers om hun gebied te versterken en de samenwerking met de Doezastraat te verbeteren. Hoewel de historische lantaarns ook zeker voor deze historische toegangsroute richting de binnenstad niet zouden misstaan. Het college heeft niet voor deze extra investering gekozen vanwege de keuze om behoedzaam om te gaan met nieuw beleid.