Ga naar boven

Financiële ontwikkelingen

NR

Soort

Onderwerp

L/B

I/S

PFH

2018

2019

2020

2021

03.01

Nieuw Beleid

Programma Kennisstad

L

I

Paul Dirkse

200

0

0

0

03.02

Mee/Tegenvaller

Versterking accountmanagement

L

I

Robert Strijk

82

0

0

0

03.03

Nieuw Beleid

Verlenging Convenant Economie071

L

I

Robert Strijk

0

373

368

0

03.04

Mee/Tegenvaller

Dekking risicovoorziening deelneming Proof of conceptfonds Uniiq en uitbreiding Participatiefonds van InnovationQuarter

L

I

Robert Strijk

240

0

0

0

03.05

Nieuw Beleid

Continuering inspanningen Programma Binnenstad

L

S

Robert Strijk

0

421

421

421

Totaal

522

794

789

421


03.02 Versterking accountmanagement
In het Beleidsakkoord 2014-2018 is opgenomen dat er versterking moet komen van het accountmanagement voor bedrijven. Deze accountmanagers houden zich bezig met het verbeteren van het vestigingsklimaat in Leiden. Dat doen zij onder meer door relatiemanagement, het begeleiden van afdelingoverstijgende trajecten, inbreng vanuit ondernemers bij het opstellen van beleid, vertalen van wensen en behoeften vanuit de stad naar de gemeente, informatievoorziening aan ondernemers en investeerders over het gemeentelijk beleid en het begeleiden van (potentieel) in Leiden te vestigen bedrijven.
Ter versterking van het accountmanagement bedrijven is het team accountmanagers medio 2015 uitgebreid van 4 naar 5 accountmanagers (schaalniveau 11 á 82.000 op jaarbasis). De financiering is tijdelijk geregeld, tot en met 2017.

Accountmanagement is echter ook de daaropvolgende jaren van belang. Omdat het sterk bijdraagt aan het werkprincipe van buiten naar binnen werken, omdat het bijdraagt aan een betere dienstverlening en omdat het zorgt voor meer samenwerking met partners in de stad. De in gang gezette versterking van het accountmanagement van de afgelopen periode dient daarom ook in 2018 vastgehouden te worden. Om die reden wordt voorgesteld de tijdelijke uitbreiding van het team Accountmanagement met 1 formatieplaats ook in 2018 voort te zetten en de hieraan verbonden middelen van € 82.000 beschikbaar te stellen.

03.04 Dekking risicovoorziening deelneming Proof of Concept fonds Uniiq en uitbreiding Participatiefonds van Innovation Quarter
In de Kaderbrief 2016 - 2019 en de Begroting 2016 is opgenomen € 1 miljoen te storten in het Proof of Conceptfonds Uniiq en het Participatiefonds bij Innovation Quarter met € 1 miljoen aandelenkapitaal uit te breiden. Uit het oogpunt van een behoedzaam financieel beleid is het noodzakelijk om conform de verantwoordingsvoorschriften een voorziening te vormen van € 630.000, dienend als risicoreservering. In Programma 3 is € 390.000 voor handen. Gevraagd wordt nu het resterende bedrag van € 240.000 beschikbaar te stellen.

Het doel van UNIIQ is om de doorontwikkeling van een uitvinding naar een marktrijp product van jonge innovatieve bedrijven (de Proof- of- Conceptfase) te versnellen. Het streven is nieuwe innovaties sneller naar de markt te brengen (valorisatie) en daar private financiering voor te vinden. Het Participatiefonds van Innovation Quarter sluit hierop aan en richt zich op ondernemingen die een reeds marktrijp product verder willen opschalen. Het doel van beide fondsen is meer bedrijvigheid, groei en werkgelegenheid in de regio. Indien uw raad de middelen voor een voorziening beschikbaar stelt, ontvangt u snel na de zomer een raadsvoorstel voor de deelname in Uniiq en het Participatiefonds.