Ga naar boven

Bijsturing / inzet reserves

Benutting NUON-reserve "Kenniseconomie / Universitaire ontwikkelingen"
Voor de geoormerkte NUON-middelen “Kenniseconomie / Universitaire ontwikkelingen” ad € 5 miljoen is onderstaande verdeling opgesteld. Zo geeft het college vorm aan de in het beleidsakkoord 2014-2018 “Samenwerken en innoveren” nagestreefde extra, duurzame investeringsimpuls in de kenniseconomie. Met deze verdeling kunnen de betrokken stadspartners aan de slag om met behulp van deze en eigen middelen hun initiatieven te gaan realiseren.

1. VMBO Boerhaavelaan
Scholenorganisatie SCOL (Bonaventuracollege en Visser ’t Hooft lyceum) bundelt haar VMBO onderwijs onder de naam VMBO Boerhaavelaan. Het nieuwe schoolgebouw biedt ruimte aan een goede verbinding tussen het onderwijs en het bedrijfsleven (inmiddels 150 partners). De school biedt plaats aan jongeren met en zonder een fysieke beperking door de samenwerking met het VMBO-VSO van mytylschool De Thermiek. VMBO Boerhaavelaan biedt eigentijds en beroepsgericht voorbereidend onderwijs waarbinnen pijlers als: buitenschools leren, modulair onderwijs, een doorlopende leerlijn naar het vervolgonderwijs en een gerichtheid op duurzaamheid de leerlingen een betere kans biedt op een succesvolle afronding van een vervolgopleiding en start op de arbeidsmarkt. Door middel van deze aanvulling (€1.650.000) op de reguliere bekostiging van de nieuwbouw realiseert SCOL bovenstaande ambitie. SCOL cofinanciert met een bedrag van € 800.000.

2. Kenniscentrum BplusC
De Toekomstvisie BplusC (vastgesteld in de raad april 2016) beschrijft de maatschappelijke behoefte voor de vernieuwing van bibliotheek/BplusC. Er ligt het voornemen tot vernieuwbouw van de BplusC-panden aan de Apothekersdijk (het Leids Volkshuis) en de Nieuwstraat. Ter voorbereiding op een Kaderbesluit hiervoor vindt onderzoek plaats, zowel qua huisvesting als qua inhoudelijke vertaling. Beide onderzoeken worden binnenkort afgerond, maar de eerste resultaten laten zien dat op beide vlakken investeringen nodig zijn. Hiervoor beoogt het college een extra investeringsbijdrage uit de NUON-middelen te reserveren van € 1.450.000.

3. Campusontwikkeling
Multifunctionele campussen versterken de kennisontwikkeling, innovatiekracht en aantrekkingskracht op (internationaal) talent en bedrijvigheid. Het LBSP met de Bèta-campus en het LUMC, het Witte Singel-Doelencomplex en het Kamerlingh-Onnescomplex, zijn hiervan drie beoogde Leidse voorbeelden. De Universiteit Leiden heeft besloten om in totaal zo’n 400 miljoen euro te investeren in vernieuwing / uitbreiding van de huisvesting van haar faculteiten. Een voor de toekomst van de stad als geheel cruciale ontwikkeling. Deze campusontwikkeling is een speerpunt in de samenwerking tussen gemeente, Universiteit, LUMC en Hogeschool Leiden. Ten behoeve van kwaliteitsimpulsen voor campusontwikkeling wordt een bedrag van € 1.500.000 als richtinggevend kader vastgesteld.

4. Reservering
Ten behoeve van een organisatie / voorziening die nadrukkelijk zal kunnen bijdragen aan de duurzame uitbouw van het Leiden Bio Science Park als multidisciplinaire hotspot in Nederland op het gebied van de rode biotechnologie, wordt een reservering ter grootte van € 400.000 ten laste van de geoormerkte NUON-reserve “Kenniseconomie / Universitaire ontwikkelingen” vastgesteld. Gezien de te betrachten vertrouwelijkheid op dit moment, zal definitieve besluitvorming over deze reservering in een later stadium plaatsvinden.