Ga naar boven

Financiële ontwikkelingen

NR

Soort

Onderwerp

L/B

I/S

PFH

2018

2019

2020

2021

08.01

Nieuw Beleid

Intensiveren beleid Beeldende Kunst in de Openbare Ruimte

L

I

Robert Strijk

250

0

0

0

08.02

Nieuw Beleid

Media Stimuleringsfonds

L

I

Robert Strijk

250

0

0

0

08.03

Nieuw Beleid

Subsidie Theater Ins Blau

L

I

Robert Strijk

35

35

0

0

08.04

Nieuw Beleid

Verhoging structurele ondersteuning van De Veenfabriek i.r.t. Scheltema

L

I

Robert Strijk

45

45

45

0

08.05

Mee/Tegenvaller

Krediet De Lakenhal (verschuiving)

L

S

Robert Strijk

0

13

13

12

08.06

Nieuw Beleid

Contourenplan buitensportaccommodaties

L

I

Paul Dirkse

125

0

0

0

08.07

Mee/Tegenvaller

Topsportbeleid

L

I

Paul Dirkse

80

0

0

0

08.08

Nieuw Beleid

Realisatie nieuwe IJshal, verhoging exploitatiebijdrage, ivm huisvestingslasten

L

S

Paul Dirkse

0

0

100

100

Continueren exploitatie IJshal Vondellaan tot realisatie nieuwe IJshal in 2020

L

I

Paul Dirkse

0

100

0

0

Taakstellende bijdrage regiogemeenten in stichtingskosten nieuwe IJshal

B

S

Paul Dirkse

0

0

-176

-176

08.09

Mee/Tegenvaller

Indexering krediet Combibad de Vliet

L

S

Paul Dirkse

0

0

65

64

08.10

Mee/Tegenvaller

Topsporthal, risicoreservering prijsstijging bouwkosten

L

S

Paul Dirkse

0

0

40

40

Topsporthal, kosten bouwrijpmaken, kapitaliseren 4.9 miljoen, afschrijving 30 jaar

L

S

Paul Dirkse

0

0

0

220

Realisatie Topsporthal

L

I

Paul Dirkse

0

96

0

0

S

Paul Dirkse

0

0

227

223

08.11

Mee/Tegenvaller

Correctie subsidie PS theater 2021, was meerjarig incidenteel

L

S

Robert Strijk

0

0

0

-75

08.12

Mee/Tegenvaller

Correctie subsidie Nacht van Kennis en Kunst, was meerjarig incidenteel

L

S

Robert Strijk

0

0

0

-20

Totaal

785

289

314

389

8.05 Verschuiving tussen twee kredieten binnen het project Lakenhal
In oktober 2016 is het aanvullend krediet voor de Restauratie en Uitbreiding Museum de Lakenhal door de raad beschikbaar gesteld. Dit bedrag met een afschrijvingstermijn van 40 jaar is volledig ten gunste gekomen van het krediet 'Uitbreiding Lakenhal'. In dit bedrag zit echter ook deel (€ 555.000) dat bestemd is voor installaties. Voor de installaties is er bij het Uitvoeringsbesluit een apart krediet beschikbaar gesteld (met een afschrijvingstermijn van 20 jaar). Middels deze wijziging wordt voorgesteld het krediet 'Uitbreiding Lakenhal' met een bedrag van € 555.000 te verlagen, en het krediet 'renovatie+uitbreiding Installaties Lakenhal' met ditzelfde bedrag van € 555.000 te verhogen. Het investeringsbedrag blijft gelijk. De totale kapitaallasten worden uiteindelijk over de gehele periode lager (sneller afschrijven, minder rente) maar het leidt ook tot een relatief kleine verschuiving tussen de jaren. Door de hogere afschrijvingstermijn leidt dit in de eerste periode tot een afnemend tekort van ongeveer € 12.500 per jaar. Dit tekort zal worden betrokken bij de ontwikkeling van de kapitaallasten voor het nieuwe meerjarenbeeld 2018-2021. De opgenomen kapitaallasten behoren bij het krediet dat aangevraagd wordt bij de 1e bestuursrapportage 2017.

8.07 Evaluatie Topsport
Bij ongewijzigd beleid (voorzetting van de huidige subsidie aan Stichting Topsport Leiden) zijn de beschikbare budgetten in de begroting niet toereikend vanaf 2019. In september 2017 wordt het topsportbeleid geëvalueerd. Voor 2018 wordt € 80.000 opgenomen.

8.09 Index Combibad de Vliet
Gedurende de uitwerking van het project Combibad zijn posten lager en hoger uitgevallen dan bij het kaderbesluit was voorzien. Dit is gebruikelijk in een dergelijk groot project en grotendeels vallen deze mee- en tegenvallers tegen elkaar weg en kunnen deze worden opgevangen binnen de kaders uit het kaderbesluit. Wat niet geheel binnen de kaders kan worden opgevangen is de onvoorziene prijsindexatie als gevolg van de conjunctuuromslag op de bouwmarkt en de opgelopen vertraging als gevolg van het tussentijdse raadsbesluit over de sportaccommodaties. Totaal betreft dit de periode mei 2014 t/m eind 2017. Bureau Documentatie Bouw uit Arnhem heeft deze prijsindexatie becijferd op netto € 1,5 mln. eenmalig of € 65.000 structureel.

8.10 Topsporthal
De uitwerking van het programma van eisen van een (top)sporthal heeft de afgelopen maanden tot de conclusie geleid dat de nu geraamde stichtingskosten substantieel hoger uitvallen dan het in 2012 beschikbaar gestelde investeringskrediet van € 11,2 miljoen. De stichtingskosten voor het bouwen van een topsporthal in een 2000 toeschouwersvariant bedragen € 14,5 miljoen. Daarnaast dient rekening te worden gehouden met kosten van het bouwrijpmaken en de benodigde parkeeroplossing, waartoe een investering van € 1,5 miljoen noodzakelijk is. Voor de financiering van een topsporthal op basis van een 2000 variant wordt daarmee € 16.022.206 en € 233.000 extra jaarlijkse kapitaallasten in het meerjarenbeeld opgenomen, uitgaande van een private financiering van de meerkosten naar een 3000 (plus) variant. Omdat uit onderzoeken blijkt dat de prijsstijgingen in de bouw momenteel toenemen wordt in het meerjarenbeeld tevens € 40.000 (investering € 920.000, afschrijving 30 jaar en een rente van 1%) ter afdekking van het risico van prijsstijgingen opgenomen. Bij realisatie van de topsporthal op veld 4 Sportpark Boshuizerkade, vanwege een betere ruimtelijke en financiële inpasbaarheid, dient de boekwaarde van veld 4 ad € 96.000 afgeboekt te worden in 2019. De kapitaallasten hiervan bedragen € 6.000. Deze vallen vrij vanaf 2020 en zijn verrekend met het benodigde budget voor de topsporthal.

Omdat de geprognosticeerde kosten voor het bouwrijpmaken van de strook Boshuizerlaan (huidige 5Mei locatie) niet volledig gedekt kunnen worden bij een toekomstige herontwikkeling wordt € 220.000 als dekking voor de jaarlijkse kapitaallasten opgenomen in het meerjareninvesteringsplan in 2021 voor het bouwrijp maken van deze locatie ten behoeve van een nader in te vullen herontwikkeling.

8.11 Correctie subsidie PS theater 2021
Het PS theater ontvangt een subsidie tot eind 2020. Dit is tot het einde van de periode waarin het Fonds voor de Podiumkunsten zijn bijdrage heeft toegezegd. Deze subsidie was ook meegenomen in de jaarschijf 2021 en kan in deze jaarschijf komen te vervallen.

8.12 Correctie subsidie Nacht van Kennis en Kunst
De Nacht van Kennis en Kunst ontvangt een subsidie tot 2020. Deze subsidie is ook meegenomen in de jaarschijf 2021 en kan in deze jaarschijf komen te vervallen.