Ga naar boven

Inleiding

Bestuur
De betekenis van regionalisering en intergemeentelijke samenwerking neemt toe en dat zal zich de komende jaren voortzetten. Dat vraagt om heldere afspraken en om een goede regulering van de samenwerking. In 2017 wordt het beleidskader verbonden partijen geactualiseerd en samengevat in de begrotingsparagraaf verbonden partijen. Het beleidskader is gericht op het reguleren van risico's die samenhang met ons 'mede-eigenaarschap' van de verbonden partij. We stellen verschillende risicoprofielen op voor verschillende verbonden partijen. Bij elk profiel hoort een eigen pakket aan beheersmaatregelen. We zullen in de uitwerking rekening houden met het verschil in zwaarte van de gemeentelijke belangen in verbonden partijen.

Voor de meeste gemeenschappelijke regelingen is een goed functionerend sturingsarrangement ontwikkeld. Met de 23 gemeenten uit de Veiligheidsregio wordt jaarlijks een gezamenlijke norm afgesproken voor alle gemeenschappelijke regelingen ten aanzien van indexeringen en bezuinigingstaakstellingen. Voor 2018 zijn geen bijzondere arrangementen voorzien ten aanzien van specifieke gemeenschappelijke regelingen. Het beleidskader Verbonden Partijen zal worden aangepast.

Het debat en de zoektocht naar de bestuurlijke vorm van intergemeentelijke samenwerking zal ook in 2018 een vervolg krijgen.De structuur van de samenwerking in de Leidse regio moet een duurzaam karakter krijgen en de regionale bestuurskracht versterken. We sluiten in 2018 nog meer aan bij de metropoolregio’s en zoeken naar slimme allianties die het totaal van de Zuid-Hollandse kenniseconomie versterken.

Dienstverlening
Digitalisering blijft de komende jaren één van de speerpunten. Daarnaast spelen er ook veel ontwikkelingen op het gebied van Burgerzaken, waardoor het werk gaat veranderen en er andere vaardigheden van medewerkers worden gevraagd. Dit betreft digitalisering van producten, maar ook elektronische identificatie (E-ID) waarmee de gemeentelijke taak van identiteitsvaststelling steeds belangrijker wordt. Ook vindt er meer samenwerking in de regio plaats, zoals het expat-centre, het verwerken van naturalisaties voor regiogemeenten en de uitwisseling van personeel.

Informatievoorziening
Informatievoorziening gebeurt zowel op lokaal niveau (bijv. parkeren, (processen) vergunningverlening) maar wordt steeds meer in regionaal verband opgepakt. De vier gemeenten in de Leidse regio: Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest en Zoeterwoude en Servicepunt71 zijn de samenwerking op het terrein van informatiemanagement aan het intensiveren en versterken. De samenwerking zorgt voor een gezamenlijke aanpak voor een aantal belangrijke en complexe vernieuwingen die voortvloeien uit landelijke regelgeving, versterking van informatiebeveiliging en gegevensbescherming, gezamenlijk beleid op stellen, en professionalisering in de uitvoering van I-opgaven. Daarbij willen we niet alleen dat de basis op orde is maar ook willen we investeren in innovatie.

Archief
Er zijn extra middelen beschikbaar gesteld om de achterstand in de bewerking van het archief op te pakken. Daarmee wordt ook voorgesorteerd op de toekomstige nieuwe huisvesting, waarin het uitgangspunt is dat de archiefruimte volledig aan de eisen voldoet maar vooral ook zo klein mogelijk is.