Ga naar boven

Financiële ontwikkelingen

NR

Soort

Onderwerp

L/B

I/S

PFH

2018

2019

2020

2021

11.01

Autonoom

Onderuitputting kapitaallasten

L

I

Marleen Damen

-350

-350

-350

-350

11.02

Mee/Tegenvaller

Saldo indexering salarissen 2018

L

S

Marleen Damen

650

650

650

650

11.03

Mee/Tegenvaller

Ambtelijke huisvesting voorbereidingskrediet deelproject nieuwe huisvesting

L

I

Marleen Damen

0

0

-50

0

11.04

Mee/Tegenvaller

Aanvullend budget ambtelijke huisvesting deelprojecten Stadhuis

L

I

Marleen Damen

200

449

-649

0

S

Marleen Damen

0

90

90

90

11.05

Budgettair neutraal

Dekking aanvullend krediet wagenpark 8jr

L

S

Marleen Damen

0

0

0

0

11.06

Autonoom

Kosten parkeervergunningen wagenpark Beheer

L

S

Marleen Damen

16

16

16

16

11.07

Autonoom

Ontwikkeling kapitaallasten 2018 - 2021

L

S

Marleen Damen

-4.209

-1.239

-963

-642

11.08

Mee/Tegenvaller

Facilitaire lasten ambtelijke huisvesting

L

S

Marleen Damen

0

0

214

214

11.09

Autonoom

Ontwikkeling rente

B

S

Marleen Damen

18

18

18

18

L

I

Marleen Damen

0

0

0

0

S

Marleen Damen

-2.143

-2.217

-1.440

-731

11.10

Autonoom

Raming Lokale heffingen, OZB niet-woningen eigenaar

B

S

Marleen Damen

-523

-641

-839

-839

Raming Lokale heffingen, OZB niet-woningen gebruiker

B

S

Marleen Damen

-68

-182

-373

-373

Raming OZB woningen

B

S

Marleen Damen

-28

-294

-310

-411

11.11

Autonoom

Raming algemene uitkering Gemeentefonds, Hoeveelheidsverschil

B

S

Marleen Damen

-229

-647

-1.282

-1.934

Raming algemene uitkering Gemeentefonds, opschalingskorting

B

S

Marleen Damen

0

0

0

721

Raming algemene uitkering Gemeentefonds, reele groei

B

S

Marleen Damen

-2.445

-2.402

-1.520

-1.520

Raming algemene uitkering Gemeentefonds, WOZ waarde

B

S

Marleen Damen

182

395

514

570

11.12

Mee/Tegenvaller

Schrappen taakstelling lagere apparaatskosten door bestuurlijke opschaling

L

S

Marleen Damen

500

500

500

0

11.13

Mee/Tegenvaller

Extra kapitaallasten jaarschijf 2022

L

I

Marleen Damen

0

0

0

-500

S

Marleen Damen

0

0

0

500

11.14

Mee/Tegenvaller

Schrappen taakstelling RvNB, bedrijfsafval

L

S

Marleen Damen

795

795

795

795

11.15

Mee/Tegenvaller

Afwikkeling stelpost renteherziening 2017

B

S

Marleen Damen

0

-74

-74

-74

L

I

Marleen Damen

0

0

0

0

S

Marleen Damen

-775

-57

-434

-111

Totaal

-8.407

-5.190

-5.488

-3.911

11.01 Onderuitputting kapitaallasten (autonoom)
Voor de onderuitputting op de geraamde kapitaallasten is het exacte bedrag nu nog niet te bepalen, wel is al een inschatting gemaakt hetgeen nu als voordeel wordt aangemeld. Het voordeel hangt samen met de ervaring dat er altijd investeringen zijn die niet gereed komen in het jaar dat dat gepland is.

11.02 Saldo indexering salarissen 2018
De verwachte salarisontwikkeling voor 2018 bedraagt 2,9%. De verwachte compensatie in de algemene uitkering bedraagt 2,0%. Een verschil van 0,9% is € 650.000. Op basis van de meicirculaire 2017 zal dit bedrag voor de begroting 2018 worden herberekend.

11.03 Ambtelijke huisvesting voorbereidingskrediet deelproject nieuwe huisvesting
Betreft dekking voor voorbereidingskrediet in de Eerste Bestuursrapportage 2017.

11.04 Aanvullend budget ambtelijke huisvesting deelprojecten Stadhuis (meevaller/tegenvaller)
Door verbouwingswerkzaamheden aan het stadhuis bestaat een reële kans dat alle gebruikers van het stadhuis gedurende de verbouwing elders onder gebracht moeten worden. De planning van het stadhuis gaat voorlopig uit van de start van de werkzaamheden (op z’n vroegst) aan het einde van 2018. De kosten voor de verhuizing en de huur gedurende de periode van een jaar van tijdelijke huisvesting voor de huidige gebruikers en functies van het stadhuis, zijn geraamd op € 850.000. Deze kosten kunnen worden gedekt vanuit een incidenteel voordeel binnen het projectbudget. Voor de realisatie van tijdelijke balies in het stadsbouwhuis moeten aanpassingen aan het gebouw gerealiseerd worden. Hiervoor is een kostenraming gemaakt van circa € 350.000. Deze kosten zullen worden geactiveerd en als gevolg voor de duur van vier jaar een jaarlijkse kapitaallast van circa € 90.000 opleveren.

11.06 Functionele parkeervergunningen wagenpark (autonoom)

Door uibreiding van het parkeergebied zijn de kosten van parkeervergunningen voor het gemeentelijk wagenpark toegenomen.

11.07 Ontwikkelingen kapitaallasten 2018-2021 (autonoom)

Bij het opstellen van de kaderbrief 2018 wordt de budgettaire ontwikkeling van de kapitaallasten 2018 - 2021 bepaald. Dit op basis van het doorrekenen van de kapitaallasten van de afgeronde investeringen, lopende investeringen en investeringen uit het meerjareninvesteringsplan 2017 - 2020, op basis van actuele cash-flows van investeringen die is uitgevraagd bij de budgethouders van investeringen.

Voor een toelichting op de budgettaire effecten wordt verwezen naar paragraaf 5.4: ontwikkeling kapitaallasten 2018 - 2021.

11.08 Facilitaire lasten ambtelijke huisvesting (meevaller/tegenvaller)

De in de begroting opgenomen facilitaire lasten voor ambtelijke huisvesting zijn niet toereikend om de werkelijke kosten te dekken. Het gaat om een jaarlijks tekort van € 214.000, voornamelijk hogere energiekosten. In 2015 (1e bestuursrapportage) is de aanmelding voor verhoging van facilitaire lasten incidenteel verwerkt. Voorstel is om de geraamde facilitaire lasten structureel te verhogen met € 214.000.

11.09 Ontwikkeling rente (autonoom)

De ontwikkeling van het verloop van de leningen en de daarbij behorende rentelast is opnieuw berekend op basis van de huidige beschikbare informatie.

11.10 Raming lokale heffingen (autonoom)

Op basis van de bouwmonitor verwachten wij een toename van het aantal woningen en niet-woningen:

  • het aantal woningen neemt de komende 4 jaar met 4.336 toe . Deze toename is hoger dan de raming voor 2017 - 2020. Per saldo neemt de opbrengst jaarlijks verder toe.
  • realisatie van bouwplannen voor niet-woningen levert een toename op aan bruto-vloeroppervlak voor de komende jaren. Deze toename vertaalt zich in een hogere opbrengst.

11.11 Raming algemene uitkering gemeentefonds (autonoom)
De ontwikkeling van de algemene uitkering uit het gemeentefonds wordt geactualiseerd. Positief: hoeveelheidsverschil woningen, inwoners, leerlingen etc, reële groei op basis van septembercirculaire 2016. Negatief: opschalingskorting lagere apparaatskosten 2021, ontwikkeling WOZ waarde.

11.12 Vervallen taakstelling lagere apparaatskosten door bestuurlijke opschaling (meevaller/tegenvaller)
Invulling van deze taakstelling van 2018 tot en met 2020 beschouwen wij als niet reëel. Bovendien is nog niet duidelijk of de voorgenomen korting op de algemene uitkering van het gemeentefonds op termijn in stand blijft.

11.13 Extra kapitaallasten jaarschijf 2022
In de jaarschijf 2021 is de toename van kapitaallasten opgenomen voor vervangingsinvesteringen vanaf 2022.

11.14 Vervallen centrale taakstellingen RvnB en bedrijfsafval (meevaller/tegenvaller)

Bij het afstoten van de inzameling van bedrijfsafval rekenden wij ook op afname van de overheadkosten . Hiervoor hadden wij een taakstelling in de begroting 2017 - 2020 opgenomen. Achteraf blijkt deze taakstelling niet reëel en stellen wij voor deze taakstelling af te boeken. Ook stellen wij voor om een oude taakstelling uit 2007 vanuit het toenmalige programma "Ruimte voor Nieuw Beleid" af te boeken.

11.15 Afwikkeling stelpost renteherziening 2017
Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar de speciale paragraaf die is opgenomen in de 1e bestuursrapportage 2017.