Ga naar boven

Rekening 2016

Het resultaat van de Jaarstukken 2016 is afgerond € 3 miljoen voordelig. Dit resultaat is opgebouwd uit een aantal elementen waarmee in het resultaat op grond van de verantwoordingsvoorschriften voor gemeenten (BBV) nog geen rekening is gehouden:

  • Resultaat op incidentele budgetten waarvan de besteding over de jaargrens heen loopt. Hiervoor stellen we in het bestemmingsvoorstel voor om deze budgetten over te hevelen (kolom ‘budgetoverhevelingen’ onderstaande tabel);
  • Resultaat op budgetten binnen ‘gesloten systemen’, waarvan de raad heeft bepaald dat deze met een reserve kunnen worden verrekend. Hiervoor stellen we in het bestemmingsvoorstel voor om het resultaat 2016 te verrekenen met de reserves (kolom ‘verrekeningen reserves’ onderstaande tabel). Betreft voornamelijk de reserve Grondexploitaties;
  • Resultaten doordat enkele reserveonttrekkingen en de lasten die hierdoor worden gedekt op verschillende programma’s staan (kolom ‘verschuivingen’ onderstaande tabel).

Inclusief deze correcties is het concernresultaat 2016 afgerond  € 4 miljoen nadelig. Dit resultaat is als volgt opgebouwd:

Jaarstukken

Bestemmingsvoorstel

Verschui-ving

Concern-resultaat

Programma

Resultaat

Budget-overheveling

Storting reserves

Onttrekking reserves

(bedragen x € 1.000)

1 Bestuur en dienstverlening

442

V

-118

N

0

N

0

N

-808

N

-484

N

2 Veiligheid

321

V

0

N

0

N

0

N

0

N

321

V

3 Economie

206

V

-67

N

0

N

0

N

0

N

139

V

4 Bereikbaarheid

60

V

-148

N

0

N

13

V

0

N

-76

N

5 Omgevingskwaliteit

156

V

449

V

0

N

109

V

0

N

714

V

6 Stedelijke ontwikkeling

4.485

V

-751

N

-5.256

N

100

V

0

N

-1.422

N

7 Jeugd en onderwijs

226

V

0

N

0

N

0

N

0

N

226

V

8 Cultuur, sport en recreatie

393

V

-240

N

-15

N

56

V

0

N

194

V

9 Maatschappelijke onderst.

-1.959

N

-758

N

-164

N

574

V

0

N

-2.306

N

10 Werk en inkomen

-647

N

-309

N

0

N

0

N

0

N

-956

N

Algemene middelen

-705

N

-456

N

0

N

28

V

808

V

-325

N

Totaal

2.979

V

-2.399

N

-5.435

N

880

V

0

N

-3.975

N

Na het overhevelen van budgetten die nodig zijn om lopende prestaties in 2017 af te ronden en de verrekeningen met de reserves resteert een nadelig rekeningresultaat van € 4 miljoen. Diverse tegenvallers waaronder een tegenvaller op de Wmo (€ 2 miljoen nadelig ten opzichte van de Tweede Bestuursrapportage 2016) en de naheffing van de overdrachtsbelasting ROC / Da Vinci veroorzaken dit resultaat. Dit betekent dat we een deel van de concernreserve moeten inzetten om het resultaat over 2016 op te vangen. Ondanks deze uitname zijn de buffers van de gemeente op de korte termijn uitstekend.

Op de lange termijn dient de concernreserve met € 2,2 miljoen te worden aangevuld tot de afgesproken omvang van € 30 miljoen in 2021. Deze aanvulling isopgenomen in deze Kaderbrief 2018-2021.