Ga naar boven

Meicirculaire gemeentefonds 2017

Op 1 juni jl. is de meicirculaire verschenen.

Het algemene beeld is positief. Het accres (groei gemeentefonds) en het uitkeringspercentage ontwikkelen zich positief ten opzichte van de septembercirculaire 2016.

Deze circulaire heet beleidsarm te zijn. Er is na de verkiezingen van 15 maart nog geen nieuw kabinet. Ruimtevragende plannen als klimaat en defensie zullen op zijn vroegst verwerkt worden in de komende Miljoenennota die in september 2017 uitkomt. Wat dan nu overblijft zijn mutaties door de afspraak “Samen de trap op en af” inclusief loon- en prijsstijgingen in de algemene uitkering en het sociaal domein. De uitkering voor jeugdhulp wordt op basis van het nieuwe verdeelmodel wel verlaagd voor Leiden. Zie verder onder nummer 6.

Na verrekening van de taakmutaties en de reserveringen voor loon- en prijsontwikkelingen resteert een netto ontwikkeling van de algemene uitkering t.o.v. de raming in deze kaderbrief van afgerond € 2,0 structureel. Het college stelt voor dit bedrag bij de opstelling van de Begroting 2018-2021 te reserveren en te storten in de concernreserve. De concernreserve komt daarmee in 2019 op de afgesproken minimaal stand van € 30 miljoen. Daarnaast komt er geld structureel beschikbaar voor een volgend college voor de begrotingen van 2019 en verder.

Samenvatting ontwikkeling algemene uitkering Gemeentefonds t.o.v. de raming in de kaderbrief.

Bedragen x €.1.000 (-/- = Nadeel)

2017

2018

2019

2020

2021

Stand kaderbrief

231.961

234.940

237.049

237.636

237.377

Stand meicirculaire 2017

241.166

244.760

246.486

246.639

246.450

Verschil

9.205

9.820

9.437

9.003

9.073

V

V

V

V

V

Af: taakmutaties en reserveringen:

1. Beëindiging rechtstreekse bijdrage VNG

141

160

162

162

Decentralisatie uitkeringen, verrekenen met beleidsveld

2. WMO (met name huishoudelijke hulp)

182

259

259

260

265

3. Gezond in de stad (DU)

128

128

128

128

4. Overige wijzigingen in decentralisatie uitkeringen

275

-21

-21

-21

-19

Sociaal Domein

5. decentralisatie AWBZ naar WMO (IU)

977

1.163

1.178

1.261

1.261

6. decentralisatie jeugdzorg (IU)

356

-1.880

-1.880

-1.732

-1.730

7. decentralisatie Participatiewet (IU)

6675

5.938

5.486

5.068

4.902

AF: Totaal taakmutaties

8.465

5.728

5.310

5.126

4.969

Subtotaal netto ontwikkeling t.o.v. kaderbrief

740

4.092

4.127

3.877

4.104

Waarvan reserveren in begroting 2018 voor:

8. Indexering lonen en prijzen

1.400

1.400

1.400

1.400

9. Verwachte ontwikkeling WOZ waarde na taxatie 2018

648

669

684

687

AF: Totaal reserveringen

0

2.048

2.069

2.084

2.087

10. Netto ontwikkeling algemene uitkering

740

2.044

2.058

1.793

2.017

 

V

V

V

V

V

Toelichting:

 1. Beëindiging rechtstreekse bijdrage VNG.
  Jaarlijks werd uit het gemeentefonds een bedrag onttrokken dat rechtstreeks aan de VNG werd uitgekeerd voor gemeenschappelijke taken. Deze rechtstreekse uitkering is in strijd met de Financiële verhoudingswet. Uitkeringen uit het gemeentefonds kunnen alleen aan gemeenten worden uitgekeerd. De hogere uitkering wordt nu via de contributie aan de VNG verrekend. Per saldo budgettair neutraal.

  Decentralisatieuitkeringen.
  De voorgenomen overheveling per 2018 van de integratie-uitkering sociaal domein naar de algemene uitkering is uitgesteld. De overheveling kan op zijn vroegst in 2019 plaatsvinden.
 2. WMO (met name huishoudelijke hulp)
  De uitkering stijgt door indexering.
 3. Gezond in de stad (DU)
  De uitkering wordt verlengd. Gemeenten ontvangen de middelen onder de voorwaarde dat zij meedoen aan het stimuleringsprogramma en de middelen inzetten voor hun lokale aanpak van gezondheidsachterstanden.
 4. Overige wijzigingen in decentralisatie uitkeringen.
  De wijziging voor 2017 is voor een aantal kleinere onderwerpen zoals Innovatieve aanpak energiebesparing, impuls klantprofielen en economische zelfstandigheid van vrouwen. Deze bedragen worden in de tweede bestuursrapportage toegevoegd aan het betrokken beleidsveld. 
 5. Decentralisatie AWBZ naar WMO (IU)
  Bijstelling voor indexering.
 6. Decentralisatie jeugdzorg (IU)
  De uitkering voor Leiden is fors lager. De oorzaak is niet nog niet bekend. Bij het ministerie hebben wij navraag gedaan. Voor de regio gaat het om een korting van € 2,5 miljoen. Leiden heeft een aandeel van 33,8%, gaat nu dus om € 850.000. 
 7. Decentralisatie Participatiewet (IU)
  De uitkering voor de participatiewet stijgt omdat de betalingen voor de WSW-ers van buiten de gemeente nu rechtstreeks aan de DZB Leiden wordt uitgekeerd.

  De meicirculaire 2017 onderdeel WSW valt ook gunstig uit voor DZB, tenminste afgezet tegen de cijfers die opgenomen waren in de aangepaste meerjarenbegroting DZB. Per saldo een voordeel van afgerond € 0,5 miljoen per jaar. Zie ook mutatie.
 8. Indexering lonen en prijzen.
  Vanuit de toename van de algemene uitkering moeten we een bedrag reserveren voor de verwachte ontwikkeling van de lonen en prijzen. Vooralsnog ramen wij dit op € 1,4 miljoen. Op basis van de werkelijke indexering in de begroting 2018 kan dit bedrag nog afwijken. 
 9. Verwachte ontwikkeling WOZ waarde na taxatie 2018.
  De waarderingskamer verwacht een gemiddelde waardestijging voor de woningen in 2018 van 6%. Deze stijging leidt tot een hogere opbrengst op de WOZ-maatstaf in het gemeentefonds. Deze toename wordt weer uitgekeerd via het uitkeringspercentage. Het hogere uitkeringspercentage is verwerkt in de meicirculaire. In onze eigen berekening hebben we nog geen aanpassing gedaan voor de verwachte waardestijging door hertaxatie.
 10. Netto ontwikkeling algemene uitkering.
  Na verrekening van de taakmutaties en de reserveringen resteert een positieve ontwikkeling van de algemene uitkering van gemiddeld € 2 miljoen per jaar vanaf 2018. Vanuit oogpunt van behoedzaamheid stellen wij voor dit bedrag te verrekenen met de concernreserve en structureel beschikbaar te houden voor een volgend college.

Ontwikkeling saldo MJB 2018-2021 na verrekening meicirculaire 2017.
De uitkomst van de meicirculaire hebben wij dus niet kunnen verwerken in deze kaderbrief.

Wel presenteren wij hieronder het beeld van de meerjarenraming 2017-2021 inclusief verwerking van de positieve uitkomst van de meicirculaire 2017.

-/- = VOORDEEL NB: bedragen in euro's

2017

2018

2019

2020

2021

Eindtotaal kaderbrief

0

0

0

0

-78.969

Netto resultaat meicirculaire 

-740.000

-2.044.000

-2.058.000

-1.793.000

-2.017.000

Correctie stortingen in concernreserve tot € 30 mln.

740.000

2.044.000

360.579

-1.607.857

-1.536.723

Saldo MJB na stortingen in concernreserve tot € 30 mln.

0

0

-1.697.421

-3.400.857

-3.632.692

V

V

V

Stand concernreserve na verwerking resultaat meicirculaire 2017.

Bedragen * € 1.000

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Stand concernreserve 1-1

28.094

28.094

19.538

28.252

30.678

35.098

Mutaties meerjarenbeeld 2017-2020

0

-7.001

5.346

384

1.020

0

Mutaties Bestuursrapportage/Kaderbrief 2018-2021

0

-2.294

1.324

-16

1.608

1.537

Resultaat meicirculaire 2017

0

740

2.044

2.058

1.793

2.017

Totaal concernreserve na meicirculaire 2017

28.094

19.538

28.252

30.678

35.098

38.652